Scan qr koden på powerbank ladestationen og åben hjemmesiden, registrer dig med dit mobil nummer og betal med betalingskort, mobilepay, ApplePay eller GooglePay.

Betalingen trækkes automatisk fra reserveret depositum når powerbanken er retur i ladestationen. Alle priser er inklusiv moms.

BEMÆRK vi hæver ikke depositummet vi reserverer blot beløbet på dit kort, du kan se det korrekte beløb som du har brugt på din konto oversigt fra banken efterfølgende, dette fremgår ikke på mobilepay eller lign.

I tilfælde af I ikke har nået at returnere powerbanken, kan de altid returneres dagen efter i hvilken som helst Godik ladestationen, bemærk depositum bliver ikke tilbagebetalt efter udleje på over 24 timer.

Hvis powerbanken ikke blev skubbet ud ved leje, så vil ordren altid automatisk blive annulleret.

Service Vilkår & Brugerbetingelser for brug af Godiks powerbanks
Gældende pr. 08.05.2023

§ 1 Rammeaftale

(1) Godik ApS (i det følgende benævnt som “Godik”) udlejer genopladelige powerbanks ved hjælp af sin webapplikation til internetkompatible mobiltelefoner. Udlejning foretages kun af kunder, der er registreret via webapplikation (i det følgende nævnt som “brugere”).

(2) Disse vilkår og betingelser gælder for brugen af Godik powerbank webapplikation og for de lejekontrakter, der skal indgås via webapplikationen.

(3) Kundens kontraktpartner er:

Godik ApS,
Terndrupvej 100
9460 Brovst
CVR nr. 16725579

+45 70201816
powerbank@godik.dk
www.godik.dk

(4) Godik forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse servicevilkår og betingelser, for så vidt dette er nødvendigt for at overholde ændrede juridiske eller tekniske rammebetingelser og regler. Ændringer vil blive meddelt kunden ved underretning og ved offentliggørelse på

Godiks webapplikation.
Eventuelle ændringer anses for at være godkendt, hvis kunden ikke gør indsigelse mod dem på skrift inden for fire uger efter modtagelsen af meddelelsen om ændringen.

Godik vil informere kunden separat om retten til indsigelse og den juridiske konsekvens af tavsheden sammen med meddelelsen om ændringen. I tilfælde af kundens indsigelse mod ændringen eller tilføjelsen til disse servicevilkår og betingelser er Godik berettiget til at opsige kontrakten med kunden, på grundlag af disse vilkår og betingelser, med fire ugers varsel.

§ 2 Indgåelse af kontrakt om brug af Godik webapplikation

(1) For at leje en Godik powerbank skal kunden registrere sig ved at oprette en brugerkonto via webapplikation. Hver kunde kan kun registrere sig én gang med mobil telefon nummer. Kun en registreret kunde er berettiget til at benytte Godiks kontraktlige tjenester.

(2) Ved registrering kræves registrering af stamdata (personligt mobiltelefonnummer, gyldigt betalingsoplysninger) og accept af disse generelle vilkår og betingelser i forbindelse med registreringsprocessen, indgås der en aftale om brug af webapplikation mellem kunden og Godik.

(3) Leje af en powerbank sker derefter ved indgåelse af en lejekontrakt i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle servicevilkår og betingelser (afsnit 4).

(4) Godik forbeholder sig retten til at nægte registrering af en kunde eller indgåelse af en lejekontrakt, hvis der er begrundet tvivl om kundens adfærd i overensstemmelse med kontrakten.

§ 3 Brugerkonto i Godik webapplikationen

(1) På brugerkontoen skal den angivne konto eller kreditkortindehaver matche kundens person. Kunden skal holde de personoplysninger, der er gemt på brugerkontoen opdateret. Dette gælder personlige mobiltelefonnummer og betalingsdata.

(2) Der må ikke begå overførsel af login-data (mobiltelefonnummer og betalingsdata) til andre personer. Dette gælder også, hvis tredjemand selv er kunde. Kunden forpligter sig til at ændre adgangskoden med det samme, hvis der er en antagelse om misbrug på kundens login-data, og til at informere Godik om dette med det samme.

(3) For at kunne bruge webapplikation skal kunden være i besiddelse af en mobiltelefon med internetadgang. Kunden skal selv sikre muligheden for mobildatakommunikation og bærer alle omkostninger ved datatransmission, der opstår mod kundens mobiltelefonudbyder.

(4) Kunden må ikke udlæse, kopiere eller manipulere Godik webapplikation ved hjælp af informationsteknologiske metoder. Den skyldige overtrædelse eller hvis der er mistanke om forsøg fører direkte til udelukkelse fra brugen af webapplikation. Godik forbeholder sig retten til at gøre ethvert krav gældende.

(5) Kunden skal straks underrette Godik om tab eller tyveri af sin mobiltelefon som er knyttet til brugerkontoen eller anden mistanke om potentiel misbrug fra tredjemand. For at undgå misbrug vil Godik blokere adgangen indtil situationen er afklaret, og informere kunden via e-mail.

§ 4 Brug af service og indgåelse af lejekontrakter

(1) Det er kun muligt at bruge Godik powerbanks, som er tilgængelige i webapplikation ifølge deres placeringer.

(2) Lejeperioden begynder ved indgåelsen af den individuelle lejekontrakt og slutter, når kunden har returneret powerbanken i overensstemmelse med afsnit 3, eller hvis den maksimale lejeperiode i overensstemmelse med afsnit 4, stk. 5 er udløbet.

(3) Den maksimale lejetid er 24 timer, svarende til 300 kr som er det samme som depositummet.

(4) Kunden er forpligtet til straks at indberette eventuelle fejl og defekter, som har påvirkning på produktets funktionalitet før, eller under lejeperioden til Godiks hotline mail powerbank@godik.dk

(5) Godik kan gøre krav på at ringe til kunden på det mobiltelefonnummer, der er gemt i personoplysningerne på brugerkontoen i tilfælde af væsentlige forstyrrelser i brugerens brugsproces.

§ 5 Ophør af leje

(1) Lejeprocessen kan kun gennemføres via webapplikation. Når kunden ønsker at afslutte lejekontrakten, skal powerbanken returneres tilbage i opladningsstationen i overensstemmelse med afsnit 5.

(2) Lejeprocessen kan kun gennemføres på Godik webapplikation på dens tilgængelige lokationer i samarbejde med Godiks partner lokationer.

(3) Ved afsluttet brug af powerbank skal lejen af produktet returneres i samme stand og i de tilhørende opladningsstationer hos de respektive partner lokationer, der har samarbejde med Godik.
(4) Hvis kunden ikke fuldfører lejeprocessen via Godik webapplikation efter at en powerbank er taget i brug, vil afslutningen af lejeprocessen blive indledt automatisk ifølge § 4, afsnit (5).

(5) Hvis lejeprocessen ikke kan afsluttes via Godik webapplikation af tekniske årsager på trods af de betingelser, der er anført i stk. 3, skal kunden straks underrette Godiks hotline mail powerbank@godik.dk for hjælp ang. den videre proces med Godik for evt. tilbagebetaling af ubrugt lejeperiode, såfremt dette er berettiget.

(6) Forpligtelsen til at betale lejen ophører i det øjeblik lejeprocessen er afsluttet, medmindre lejeprocessen ikke kunne fuldføres af årsager, som kunden ikke er ansvarlig for.

(7) Efter afslutning af lejeprocessen modtager kunde en kvittering på den samlede lejeperiode og den samlede pris i hvert enkelt tilfælde. Kunde vil også modtage en faktura på webapplikationen, som er tilknyttet kundens brugerkonto.

§ 6 Korrekt returnering af powerbank

(1) Kunde skal returnere sin udlejede powerbank i samme stand, som den er blevet stillet kunden til rådighed I forhold til dens funktionsdygtige og tekniske egenskaber.

(2) Kablerne på powerbank skal være sat på plads inden den returneres i opladningsstation.

(3) Powerbank skal indsættes tilbage i opladningsstation ifølge pilenes retning angivet på powerbank.

(4) Ved korrekt afsluttet leje og korrekt returneret powerbank tilbage i opladningsstation vil en robotisk stemme bekræfte med ordet “successful”.

§ 7 Betaling for leje

(1) Kunden forpligter sig til at betale den respektive leje. Før lejekontrakten indgås vil kunde blive vist prisen på lejen pr. time i webapplikationen. Den samlede pris er inklusiv moms, der kræves ved lov. Lejen skal betales ved afslutning af lejekontrakten.

(2) Hvis powerbank ikke kan bruges i overensstemmelse med kontrakten, selv om den var markeret som “ledig/klar” i webapplikationen vil kunden ikke blive opkrævet nogen leje.

(3) Ved leje vil der blive faktureret for den respektive lejekontrakt i henhold til pr. startet time. Der faktureres per time.

(4) Godik samarbejder med forskellige betalingstjeneste udbydere. Betalinger foretages i henhold til den betalingsmetode, der er valgt i den tilsvarende registreringsproces. Ved kontraktens indgåelse bekræfter kunden, at han er berettiget til den angivne konto til direkte debitering. Kunden skal sikre tilstrækkelig dækning af sine betalingsmidler. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende dækning eller af andre årsager, som kunden er ansvarlig for kan Godik opkræve kunden de faktiske udgifter, der er afholdt eller et fast beløb i overensstemmelse med gebyrlisten på Godik hjemmeside (https://www.godik.dk/powerbank/).

(5) Kunde kan kun modregne Godiks krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller juridisk etableret.

(6) Kunde kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, hvis kundes modkrav er ubestridt eller retligt godtgjort.

§ 8 Overdragelse

Godik forbeholder sig retten til at overdrage sine krav som følge af dette kontraktforhold til en tredjepart med henblik på inddrivelse ved inkasso. Kunden vil blive informeret herom i god tid. I dette tilfælde kan kunde kun foretage betalinger til tredjeparten I samarbejde med Godik som fuld ansvarlig for generelle kundehenvendelser eller klager.

§ 9 Kundes generelle forpligtelser og forbud

(1) Kunde er forpligtet til at behandle Godiks powerbank med omhu.

(2) Kunden er forpligtet til at:

• beskytte powerbank mod direkte sollys og regn,
• ikke efterlade powerbank uden opsyn i lejeperioden,
• anmelde om fejl og defekter forårsaget af vold eller uheld til Godiks hotline mail powerbank@godik.dk
• ikke anvende Godik powerbank sammen med en anden person,
• ikke udføre eller lade reparationer af enhver art på Godiks powerbank på eget initiativ.
• ikke beskadige powerbank under lejeperiode. Ved tilfælge af selvforskyldte skader har Godik krav på erstatning for omkostningerne til reparation af skaden.
• ikke lade powerbank blive bortkommet under lejeperiode. Ved tilfælde af bortkommet powerbank vil kunde øjeblikkeligt blive opkrævet for 300 kr. i erstatning til Godik for det bortkomne produkt i form af depositum. En powerbank er betragtet som bortkommet, hvis den ikke er returneret inden for 24 timer.

(3) Af hensyn til miljøet opfordrer Godik sine brugere til at anvende vores powerbanks både miljøvenligt og energibesparende.

§ 10 Godiks ansvarsbegrænsning

(1) Godik er ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler for skader begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed af Godik dennes repræsentant eller dets stedfortræder.

(2) Ansvar for indirekte og uforudsigelige skader er udelukket.

(3) Ansvar for skade på liv, legeme eller helbred forbliver upåvirket.

(4) De ansvarsbegrænsninger, der følger af stk. 2, gælder også for personer, hvis fejltrin Godik er ansvarlig for. De gælder ikke, hvis Godik svigagtig har påtaget sig en garanti eller for krav i henhold til produktansvars loven. Godiks ansvar for overtrædelser af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR, art. 82) forbliver også upåvirket.

(5) Ellers er Godiks ansvar over for kunden udelukket.

§ 11 Kundes ansvar

(1) Kunde hæfter for skader, som kunde er ansvarlig for. Dette omfatter især overtrædelser af
misbrug eller ved tyveri, skade eller tab af powerbank. Godik er berettiget til at holde kunden skadesløs for berettigede krav fra tredjeparter, forudsat at kunden ikke har forsikringsdækning. Dette omfatter udgifter til ethvert retligt forsvar, der måtte være påkrævet. Det er klart angivet, at der tages hensyn til enhver meddelagtighed fra tredjemands side.

(2) Kunde er ikke ansvarlig, hvis en forsikring dækker skaden og ikke gør regres mod Godik.

§ 12 Midlertidig blokering af brugerkontoen og udelukkelse af brug

(1) Godik har krav på at midlertidigt blokere en brugerkonto:
• hvis væsentlige data for kontraktens opfyldelse ikke er korrekt angivet i brugerkontoen
• hvis kunden er i restance på trods af en forudgående påmindelse om betaling af et ikke ubetydeligt beløb,
• i tilfælde af andre væsentlige kontraktbrud, som kunde er ansvarlig for
• hvis kunde har mistet sin mobiltelefon knyttet til brugerkontoen, mobiltelefonen er blevet stjålet eller der er en anden mulig uautoriseret brug af brugerkontoen af tredjemand.

(2) Blokering af brugerkonto fjernes umiddelbart efter at den handling som har ført til kontraktbruddet af kunden er afsluttet.

(3) Godik kan udelukke kunde fra brug af brugerkontoen efter en forudgående mislykket advarsel, hvis kunden gentagne gange har handlet i strid med kontrakten.

§ 13 Vilkår og opsigelse af aftalen om brug af appen

(1) Aftalen om brug af appen indgås på ubestemt tid og kan opsiges af begge parter i tekstform med et opsigelsesvarsel på to uger til udgangen af en måned.

(2) De kontraherende parters ret til ekstraordinært at opsige kontrakten berøres ikke. Dette er sig gældende, hvis kunden
• gentagne gange og på trods af gentagne påmindelser er i restance med betaling af en ikke ubetydelig del af lejen.
• har givet ukorrekte oplysninger eller skjult kendsgerninger under registreringen eller under kontraktforholdet, og Godik derfor ikke kan fortsætte kontrakten.
• på trods af advarsler ikke afstår fra alvorlige overtrædelser af kontrakten.
• har videregivet sine login-data til en anden person.
• har forsøgt at udlæse, kopiere eller manipulere Godik webapplikationen ved hjælp af informationsteknologiske metoder.

§ 14 Fortrydelse af lejekontrakten

Med hensyn til rammeaftalen har forbrugerne ret til at fortryde indgåelsen af lejekontrakten på følgende betingelser:

Kunde har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra datoen for kontraktens indgåelse. For at kunde kan gøre brug af sin fortrydelsesret bedes kunde kontakte powerbank@godik.dk om sin beslutning om at fortryde denne kontrakt.

For at overholde fortrydelsesfristen skal Godik have bekræftet sin modtagelse på fortrydelses formular inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Ved tilbagebetaling bliver der tilbageført på samme betalingsmiddel, som der var anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med kunde.

§ 15 Databeskyttelse

(1) Godik indsamler og behandler kundes personoplysninger, der er nødvendige for forretningstransaktionen. Ved behandling af kundens personoplysninger overholder Godik de gældende lovbestemmelser, navnlig bestemmelserne i EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

(2) Med hensyn til detaljerne i og omfanget af indsamling, opbevaring og behandling af kundes personoplysninger henvises der til databeskyttelses betingelserne på Godiks hjemmeside.

§ 16 Diverse

(1) Dansk ret finder anvendelse på kontrakter mellem kunde og Godik.

(2) Hvis kunde er erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv er et offentlig retligt organ eller ikke har hjemsted eller sædvanligt opholdssted i Danmark, er Retten i Hjørring værneting for tvister, der opstår som følge af og i forbindelse med kontrakten og/eller lejekontrakten. Ufravigelige værnetingsregler forbliver upåvirket.

(3) Kunden må kun overdrage rettigheder fra ovennævnte kontrakter til tredjeparter med forudgående skriftligt samtykke fra Godik.

§ 17 Kundeservice / Klager

(1) Kunde kan i tilfælde af spørgsmål, klager og øvrige henvendelser henvende sig på email på powerbank@godik.dk

(2) Europa-Kommissionen har en platform for udenretslig online tvist bilæggelse (den såkaldte “OS-platform”) til tvist bilæggelse i forbindelse med kontraktlige forpligtelser i henhold til onlinekøbsaftaler mellem forbrugere og virksomheder, og som kan tilgås på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) Godik er ikke juridisk forpligtet til at deltage i tvist bilæggelsesproceduren i henhold til loven om bilæggelse af tvister. Der ses bort fra en frivillig deltagelse.

(4) Godik er ikke undergivet nogen adfærdskodekser.

Vil du leje vores løsning kan du læse mere omkring den her under.

4 stk. moduler med 72 bagagebokse og 64 powerbanks

Powerbank med 3 forskellige stik. Og mulighed for online betaling på mobil via web app betaling med MobilePay, betalingskort, ApplePay eller GooglePay.

GRATIS opstillings mulighed:

Godik opstiller bagagebokse og powerbank moduler mod at Godik modtager betaling fra slutbrugeren.