Salgs/leverings- og lejebetingelser for Godik ApS af 1. juli 2022

1. ANVENDELSE
1.1. Enhver levering fra Godik ApS (i det følgende kaldet Godik) sker på grundlag af nærværende salgs-/leverings og lejebetingelser. Betingelserne er bindende for alle leverancer mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og sædvaner, som er i strid med disse betingelser, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber/Lejer, med mindre andet fremgår af den af Godik fremsendte ordrebekræftelse/leveringsaftale.

1.2. Betingelserne af 1. juli 2022 annullerer alle tidligere betingelser vedrørende salgs/leverings- og lejebetingelser. Ret til ændringer i betingelserne uden forudgående varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

2. TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALE
2.1. Godik bliver tidligst forpligtet ved de af Godik afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Godik har afsendt sin leveringsaftale. Godik er berettiget til, indtil leveringsaftalen er kommet til Købers/Lejers kundskab, at tilbagekalde de af Godik fremsendte erklæringer.

2.2. Tilbud afgivet af Godik er gældende så længe lager haves, dog max 14 dage, beregnet fra tilbuddets datering.

2.3. Leveringsaftalen anses for bindende, når Køber/Lejer har underskrevet og returneret leveringsaftalen eller har bekræftet leveringsaftalen, med henvisning til det eksakte versions-nummer, pr. e-mail til Godik.

3. LEJEMÅLETS VARIGHED, BINDINGSPERIODE, LEVERINGSAFTALE OG RABATORDNING
3.1. Et lejemål tager sin begyndelse fra og med den dag, hvor det lejede materiel afhentes på Lejers foranledning eller leveres af Godik. Lejemålet ophører den dag, hvor det lejede materiel tilbageleveres på Lejers foranledning eller afhentes af Godik ifølge leveringsaftale. Ved returnering af materiel efter kl. 9.00, faktureres til og med efterfølgende hverdag/arbejdsdag. For indlevering af materiel på ugeleje: Indleveres materiel efter indleveringsfristen, som er anført i lejeaftalen, efterfaktureres kunden for minimum en efterfølgende ugeleje. Godik kan opsige lejeaftalen, ved misligholdelse af denne. Den månedlige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Hver månedsleje er lig 30 dage. En ugeleje udgør 6 dage samt samlet 1 dag til hhv. levering og afhentning. En Ugeleje beregnes eksempelvis således, levering Tirsdag senest kl. 18.00 og afhentning tidligst den efterfølgende Mandag fra kl. 7.00. Ved ud og indlevering på Ugeleje beregnes eksempelvis således udlevering tidligst Tirsdag fra kl. 7.00 og indlevering den efterfølgende Mandag senest kl. 15.00.

For indlevering af materiel på ugeleje: Indleveres materiel efter indleveringsfristen, som er anført i lejeaftalen, efterfaktureres Lejer for minimum en efterfølgende uges leje. Det samme gælder ved forgæves afhentning eller afhentning, hvor adgangsforhold ikke er overholdt. Godik kan opsige leveringsaftalen ved Lejers misligholdelse af denne.

4. PRISER, LEVERINGSSTED OG LEVERINGSTIDER
4.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser. De oplyste priser er eksklusiv leverings- og afhentningsomkostninger og lignende, jf. pkt. 5.

4.2. Priserne reguleres årligt 1. november med udgangspunkt i udviklingen i Nettoprisindekset i det foregående år fra d. 1. august til 31. juli. Den årlige prisregulering udgør minimum 0,95%.

4.3. Levering sker, når materiellet afhentes på Købers/Lejers foranledning eller leveres af Godik. Herefter bærer Køber/Lejer enhver risiko, ligesom Køber/Lejer bærer alle omkostningerne ved leveringen. (Med undtagelse af tyveri og brandskade)

4.4. Køber/Lejer forpligter sig til at sende en skitseplan over placering af materiellet, anvise køre-fast transportvej til placering, samt fysisk afmærke pladsen/pladserne, hvor materiellet skal placeres/leveres. Levering sker 24 timer i døgnet. Køber/Lejer er forpligtet til at opgive et tlf.nr., som Køber/Lejer kan træffes på. Såfremt Køber/Lejer ikke træffes på det aftalte tlf.nr., aflæsses materiellet på en af chaufføren udvalgt plads for Købers/Lejers regning og risiko.

4.5. Transport af materiellet fra og til Godiks plads kan kun ske med skriftlig tilladelse eller ved Godiks foranstaltning, men for Lejers regning. Der tages forbehold for eventuelle overskridelser af tidspunkterne for levering eller afhentning som følge af force majeure, strejke, lockout, forsinket levering fra underleverandør af rettidigt bestilt materiel eller andre omstændigheder, hvorpå Godik ikke har indflydelse. Endvidere vil militær, Nato, beredskab og sygehusvæsenet til enhver tid blive prioriteret før enhver anden Køber/Lejer. Enhver følge af ikke-rettidig levering, som skyldes et af ovenstående forhold, er således Godik uvedkommende, hvorfor Køber/Lejer ikke kan gøre krav i anledning heraf gældende mod Godik.

4.6. I tilfælde af, at Køber/Lejer ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder en eventuel aftalt afhentningsforpligtelse, er Godik berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Godik berettiget til at bortsælge/genudleje eller oplagre produktet for Købers/Lejers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers/Lejers risiko.

5. FRAGT-, FORSIKRINGSOMKOSTNINGER MM.
5.1. De i tilbuddet anførte købs/lejepriser er eksklusive omkostninger til fragt, transport, forsikring, emballage, installation, told, vejskat, broafgift, parkeringsafgift, færgeomkostninger samt eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Godik kan justere priserne.

6. ADGANGSFORHOLD
6.1. Lejer er forpligtet til enten at sikre, at adgangsforholdene til materiellet er frie, mindst 5 meter brede og på kørefast vej af hensyn til kørsel med lastvogn, eller at bringe materiellet til servicekøretøjet. Dette gælder såvel ved servicering som ved levering og afhentning af materiellet, idet Lejer ellers bliver faktureret for forgæves transport eller ventetid og redningsassistance, minimum kr. 1.500,00. Ved Lejers instruktion af kørsel på plads sker det for Lejers risiko og ansvar.

7. BETALINGSBETINGELSER
7.1. Ved køb såvel som leje skal betaling ske i henhold til faktura, medmindre andet er aftalt.

7.2. Et eventuelt stillet depositum er til sikkerhed for ethvert krav, som Godik måtte have i forbindelse med den indgåede aftale.

7.3. Faktura fremsendes pr. e-mail. Ønskes faktura fremsendt på anden vis tillægges et faktureringsgebyr på kr. 95,00 pr. faktura.

7.4. Ved omfakturering opkræves tidsforbrug til kr. 600,00 i timen, dog minimum kr. 300,00.

7.5. Betaling sker ved, at Godik trækker fakturabeløbet inkl. moms via Leverandørservice. Ellers skal Lejer/Køber fremsende en anfordringsgaranti på fakturabeløbet inkl. moms senest 7 dage før første leveringsdag, medmindre andet er skriftligt aftalt med Godik.

7.6. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser er Godik endvidere berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse.

7.7. Køber/Lejer er ikke berettiget til at anvende købesummen/lejen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers/Lejers reklamation efter pkt. 10 ikke berettiger Køber/Lejer til at tilbageholde købesummen/lejen.

8. EJENDOMSFORBEHOLD
8.1. Godik beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter, omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Godik på Købers vegne. Godik er således berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

9. DRIFTSUDGIFTER I LEJEPERIODEN
9.1. Ved almindelige lejeforhold skal Lejer afholde alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt søge nødvendige tilladelser og afholde udgifter hertil, med mindre andet er skriftligt aftalt. Alle reparationer må kun udføres af Godik, eller af værksted anvist af Godik efter Godiks forudgående skriftlige godkendelse. Serviceudkald udføres for Lejers regning. Berettigede reklamationer udføres dog for Godiks regning, jfr. 10.2.

9.2. Faktureret ikke forbrugt diesel krediteres til listepris -2 kr. pr. liter

10. REKLAMATIONS- OG UNDERSØGELSESPLIGT
10.1. Ved salg af materiel leveres nyt materiel i driftsklar og forsvarlig stand, mens brugt materiel og demomodeller leveres som beset.

10.2. Køber/Lejer er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og til skriftligt at reklamere uden ugrundet ophold, efter at en eventuel mangel er konstateret, dog senest 24 timer efter levering. Overholder Køber/Lejer ikke de anførte frister, fortaber Køber/Lejer retten til at gøre manglen, herunder eventuelle misligholdelsesbeføjelser, gældende. Godik har 24 timer til at påbegynde udbedring af reklamationen. Køber/Lejer er pligtig til at kontrollere installationer og i særdeleshed at markere spildevandsafløb på kort samt kontrollere opsætning inden ibrugtagning.

10.3. Reklamationer over lejet materiel, levering eller service berettiger ikke til krav om lejereduktion, ligesom en eventuel tilbageholdelsesret eller modfordringer er udelukket. Opstår sådanne, udfyldes tjekliste fra Godiks hjemmeside www.godik.dk og sendes til Godik.

11. ANSVAR VED MANGLER
11.1. Er et produkt behæftet med mangler, er Godik forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe/reparere manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber/Lejer er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende mod Godik.

11.2. Uanset skadesårsag er Godiks erstatningspligt maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab og følgeskader, herunder bl.a. driftstab, avancetab, følgeskader på Købers/Lejers egne produkter, dagbøder eller andre kontraktmæssige sanktioner.

11.3. Godik hæfter ikke for mangler, der skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Godiks forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer foretaget uden Godiks skriftlige samtykke, slid, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger og lignende.

12. BESKADIGELSE, VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING VEDR. LEJET MATERIEL
(Med undtagelse af tyveri og brandskade)
12.1. Såfremt det lejede beskadiges i lejeperioden, er Lejer forpligtet til at afholde samtlige udgifter til materiellets istandsættelse, herunder udgifter til rengøring, sandblæsning, opretning og maling. Ekstra omkostninger til hjemtransport i forbindelse med reparation af skadet materiel samt Godiks driftstab i reparationsperioden afholdes af Lejer.

12.2. Hvis Godik skønner, at omkostningerne ved reparation af det beskadigede materiel overstiger genkøbsværdien på nyt materiel, erstatter Lejer alene det lejedes nyværdi. Bortkommen eller ødelagt materiel erstattes af Lejer til gældende dagspris. Enhver form for reparation og vedligeholdelse af det lejede er for Lejers regning og risiko.

12.3. Det lejede materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Materiel som tilbageleveres skadet eller beskidt uden foregående aftale faktureres minimum en uges ekstra leje. Efter at materiellet er modtaget på Godiks plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende, samt forhold som ikke kan tilskrives Godik, betales af Lejer.

13. GPS OVERVÅGNING (TRACK AND TRACE)
13.1. Alle leverancer lokaliseres via track and trace, der øger muligheden for at finde bortkommet materiel.

14. INFRASTRUKTUR
14.1. Ved aftaler om levering af it-infrastruktur kan Godik ikke holdes ansvarlig for et eventuelt tab af omsætning, netværkstilgængelighed, udfald eller andre forstyrrelser af it-udstyr. Det påhviler alene Lejer, at strøm, internet forbindelse, eventuelt mobilnet til afvikling af netværks-trafik mod internettet er tilstede som aftalt. Godik forbeholder sig retten til at overvåge net-værksaktiviteter på udstyr leveret af Godik, samt at indsamle statistik omkring trafik genereret på den leverede netværksplatform. Godik logger internet transmissionsudstyr i henhold til logningsbekendtgørelsen § 1 og opbevares i et år. Ved levering af WIFI (trådløst netværk), har Godik ingen ansvar for kvaliteten af det trådløse netværk.

15. EJERFORHOLD VED UDLEJNING
15.1. Godik kan på ethvert tidspunkt besigtige og i tilfælde af misligholdelse hjemtage det lejede materiel. Lejer er til enhver tid forpligtet til at meddele Godik, hvor det lejede materiel befinder sig. Materiellet må ikke fremlejes, udlånes eller føres ud af Danmark uden skriftlig tilladelse fra Godik.

15.2. Materiellet tilhører Godik, og det er således strafbart at pantsætte, sælge eller overdrage materiellet til tredjemand. Godik gør opmærksom på, at det lejede materiel kan være ejet af Sydleasing A/S.

16. MISLIGHOLDELSE FRA KØBERS/LEJERS SIDE
16.1. Misligholder Køber/Lejer en eller flere af de anførte forpligtelser, er Godik berettiget til at ophæve aftalen, udleje eller sælge produktet for Købers/Lejers regning til anden side, ligesom Godik er berettiget til at gøre erstatningskrav gældende. Godik kan kræve ethvert tab erstattet, herunder indirekte tab. Endvidere er Godik berettiget til at kræve tilbagebetaling af eventuel opnået rabat i lejeperioden.

16.2. Såfremt aftalen ophæves som følge af misligholdelse, er parterne enige om, at Godiks erstatningskrav som minimum fastsættes til 75 % af aftalens resterende kontraktsum, dog hele den resterende kontraktsum, såfremt misligholdelsen sker senere end 30 dage før arrangementperiodens begyndelse.

16.3. Ved væsentlige misligholdelse er Godik desuden berettiget til at afhente alt af Godik udlejet materiel hos den pågældende Lejer, uanset om netop dette materiel er en del af den misligholdte aftale. Dette giver ikke Lejer ret til reduktion i den aftalte lejepris, og enhver opnået rabat på lejeaftalerne annulleres.

17. RISIKO OG FORSIKRING
17.1. Lejer bærer enhver risiko for det lejede materiel, fra leveringstidspunktet/lejeperiodens begyndelse.
(Med undtagelse af tyveri og brandskade)

17.2. Godik holder det lejede materiel brand- og tyveriforsikret, jf. dog pkt. 18.3. Præmien herfor faktureres særskilt til Lejer. Lejer har en selvrisiko på Kr. 26.555,00 pr. enhed.

17.3. Radioudstyr, betalingsterminaler, overvågningsudstyr, alarm- og sikringsudstyr samt solgt materiel kan ikke forsikres gennem Godik.

17.4. Godik har tegnet erhvervsansvarsforsikring på egne medarbejdere. Lejer forpligter sig til at tegne ansvarsforsikring til dækning af enhver skade, der måtte blive pålagt Lejer ved brug/opstilling af Godiks materiel. Lejer bør endvidere tegne forsikring til dækning af eventuelle følgeskader, da Godik ikke bærer noget ansvar for dette, jf. pkt. 11.

17.5. Godik kan kræve, at lejer dokumenterer, at Lejer har de fornødne forsikringer til dækning af Lejers eventuelle erstatningsansvar for skader, som Lejer bærer risikoen for.

18. PRODUKTANSVAR
18.1. Godik er alene ansvarlig for skade på personer og ting forvoldt af det af Godik leverede produkt i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning om produktansvar. Herudover fraskriver Godik sig alt produktansvar, herunder bl.a. ansvar for skade på produkter til erhvervsmæssig brug.

18.2. I det omfang Godik måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber/Lejer forpligtet til at holde Godik skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

18.3. Køber/Lejer er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler spørgsmålet om Godiks produktansvar.

19. PRODUKTINFORMATION
19.1. Tekniske specifikationer og andre opgivne mål i Godiks katalogmateriale er af vejledende karakter, og Godik påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

20. OPSIGELSE
20.1. En indgået leveringsaftale om køb er bindende for begge parter og kan således ikke annulleres.

21. LOVVALG OG VÆRNETING
21.1. Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Godik, skal afgøres efter danske retsregler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler.

21.2. Enhver tvist, der opstår vedrørende leverancer fra Godik eller i øvrigt udspringer af en aftale indgået med Godik, skal afgøres af retten i Hjørring med sædvanlig adgang til anke til Vestre Landsret.

22. GENERELT

22.1. Køber/Lejer har i forbindelse med kontraktens indgåelse givet tilladelse til, at Godik udsender nyhedsmails til kunder og samarbejdspartnere.

22.2. Tilbud, leveringsaftale/lejeaftale og faktura må ikke udleveres eller refereres til tredjemand. Dette vil i så fald betragtes som misligholdelse af aftalen.

22.3. Er Køber/Lejer et selskab, hæfter selskabets indehavere personligt for ethvert tilgodehavende, som Godik måtte have over for selskabet.

23. AFTALEGODKENDELSE
23.1. Godiks ovenstående salgs- og leveringsbetingelser og/eller lejebetingelser, af 1. juli 2022, er gældende for denne aftale. Køber/Lejer erklærer således ved accept af denne aftale at have omhyggeligt gennemlæst disse betingelser, forinden kontrakten accepteres.