Salgs/leverings- og lejebetingelser

BETINGELSER af 6. April 2020

Betingelser af 6. April 2020 annullerer alle tidligere betingelser vedr. følgende: Salgs/leverings- og lejebetingelser. Samhandelsaftaler indgået før 6. April 2020 er undtaget af overstående og vil være gældende indtil aftalens udløb. Ret til ændringer i betingelserne uden forudgående varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

Salgs/leverings- og lejebetingelser for Godik ApS, gældende pr. 6. April 2020.

1.Lejemålets varighed og beregning.

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader Godiks plads eller overtages fra anden plads, samt til og med den dag, det tilbageleveres til Godiks plads. Opsigelsen af lejeaftalen kan kun ske skriftligt til udgangen af en måned, eller den, ifølge lejeaftalen, bindende lejeperiode. Ved returnering af materiel efter kl. 9.00, faktureres til og med efterfølgende hverdag/arbejdsdag. For indlevering af materiel på ugeleje: Indleveres materiel efter indleveringsfristen, som er anført i lejeaftalen, efterfaktureres kunden for minimum en efterfølgende ugeleje. Godik kan opsige lejeaftalen, ved misligholdelse af denne. Den månedlige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Hver månedsleje er lig 30 dage. Ved annullering af lejeaftalen efter dennes godkendelse, betales 75% (uden fradrag) af aftalens pålydende værdi. Ved annullering af lejeaftalen efter dennes godkendelse og senere end 30 dage før første dato i arrangementsperiode, betales aftalens pålydende værdi (uden fradrag).

2.Placering, levering og transport.

Lejer forpligter sig til at sende en skitseplan over placering af materiellet, anvise kørefast transportvej til placering, samt fysisk afmærke pladsen/pladserne, hvor materiellet skal placeres. Levering sker 24 timer i døgnet. Lejer er forpligtet til at opgive kontaktnr. såfremt lejer ikke træffes på aftalt telefonnr. aflæsses materiel på en, af chaufføren udvalgt, plads for lejers regning og risiko.

Nyt materiel leveres i driftsklar og forsvarlig stand, brugte og demo modeller leveres som beset. Eventuel reklamation skal ske skriftligt til Godik ApS straks efter modtagelse og kan ikke senere tages til følge. Transport af materiellet fra og til Godiks plads kan kun ske med skriftlig tilladelse eller ved Godiks foranstaltning, men for lejers regning. Der tages forbehold for eventuelle overskridelser af tidspunkterne for levering eller afhentning som følge af force majeure, strejke, lockout, forsinket levering af rettidigt bestilt materiel eller andre omstændigheder, hvorpå Godik ikke har indflydelse. Levering og afhentning er ekskl. transport og færge omkostninger til og fra ikke brofaste øer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. Levering til udlandet.
Alle priser er ekskl. told, toldbehandling og speditionsomkostninger, vejskat, broafgift og færgeomkostninger.

4.Adgangsforhold.

Lejer er forpligtet til enten at sikre, at adgangsforholdene til materiellet er frie, mindst 5 meter brede og på kørefast vej af hensyn til kørsel med lastvogn, eller at bringe materiellet til servicekøretøjet. Dette gælder såvel ved servicering som ved levering og afhentning af materiellet, idet lejer ellers bliver faktureret for forgæves transport eller ventetid og redningsassistance, minimum kr. 1.500,00. Ved lejers instruktion af kørsel på plads sker det for lejers risiko og ansvar.

5.Reklamationer.

Reklamationer over materiellet, levering eller service berettiger ikke til krav om lejereduktion, ligesom en eventuel tilbageholdelsesret eller modfordringer er udelukket. Opstår sådanne, udfyldes tjekliste fra Godiks hjemmeside www.godik.dk og sendes til Godik straks efter modtagelse af materiellet.

6.Driftsudgifter.

Ved almindelige lejeforhold skal lejeren afholde alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til vedligeholdelse af sliddele på maskiner, såsom kaffemaskiner, varmtvandsbeholdere, generatorer, afløbskværne, slanger og koblinger, madrasser, låsecylindre, ind- og udvendig belysning, bruseforhæng, almindelige vedligeholdelser samt pakninger til alle vvs-dele m.v., forbrugsstoffer som brændstof, smøring, elektricitet, vand og afløbsafgifter m.v. Nærværende opremsning er ikke udtømmende. Alle reparationer må kun udføres af Godik eller af værksted anvist af Godik og med Godiks godkendelse. For leje- og forkøbsaftaler skal alle udgifter for løbende service og vedligehold afholdes af lejeren.

7.Beskadigelse, vedligeholdelse og aflevering.

Såfremt det lejede beskadiges i lejeperioden, er lejeren forpligtet til at afholde samtlige udgifter til materiellets istandsættelse, herunder udgifter til rengøring, sandblæsning, opretning og maling. Ekstra omkostninger til hjemtransport i forbindelse med reparation af skadet materiel samt udlejers driftstab i reparationsperioden, afholdes af lejer. Hvis Godik skønner, at omkostningerne ved reparation af det beskadigede materiel overstiger genkøbsværdien på nyt materiel, erstatter lejeren alene det lejedes nyværdi. Bortkommen eller ødelagt materiel erstattes af lejer til gældende dagspris. Enhver form for reparation og vedligeholdelse af det lejede udover garantiperioden er for købers regning.

Det lejede materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på Godiks plads eller overdraget til anden plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejer.

8.Arbejdsstandsning, driftstab m.v.

Enhver følge af skade og uheld, der medfører forsinkelse af arbejdet, driftstab, dagbøder eller andre kontraktmæssige sanktioner, er Godik uvedkommende.

9.Køle og frysemateriel

Ved leje af køle og frysemateriel med en volumen på mere end 10 kbm. forpligter lejer sig til at etablere nødsignal og nødafbryder, ligesom det skal sikres, at døren skal kunne åbnes indefra i henhold til arbejdstilsynet (AT vejledning B.4.4. for tekniske hjælpemidler køleanlæg).

10.GPS overvågning (Track and trace)

For materiel der er udstyret med GPS sporingsenhed giver GPS sporingsenheden ingen fuldstændig sikkerhed for, at stjålet eller bortkommet materiel kan genfindes, men giver en forøget mulighed for, af hensyn til begrænsning af lejers og udlejers tab, at genfinde bortkommet materiel.

11.Infrastruktur.

Ved aftaler om levering af it-infrastruktur kan Godik ApS ikke holdes ansvarlig for evt. tab af omsætning, netværkstilgængelighed, udfald eller andre forstyrrelser af it-udstyr. Det påhviler alene lejer at strøm, internet forbindelse, evt. mobilnet til afvikling af netværkstrafik mod internettet er tilstede som aftalt. Godik ApS forbeholder sig retten til at overvåge netværksaktiviteter på udstyr leveret af Godik ApS, samt indsamle statistik omkring trafik genereret på den leverede netværksplatform. Godik ApS logger internet transmissionsudstyr i henhold til logningsbekendtgørelsen § 1 og opbevares i et år. Ved levering af WIFI (trådløst netværk), har Godik ApS ingen ansvar for kvaliteten af det trådløse netværk.

12.Ejerforhold.

Godik kan på ethvert tidspunkt besigtige og i tilfælde af misligholdelse hjemtage materiellet. Lejer er til enhver tid forpligtet til at meddele Godik, hvor det lejede materiel befinder sig. Materiellet må ikke fremlejes, udlånes eller føres ud af Danmark uden skriftlig tilladelse fra Godik.

Materiellet tilhører Godik, og det er derfor strafbart at pantsætte, sælge eller overdrage til 3. mand. Godik gør opmærksom på, at de lejede aktiver kan være ejet af Sydleasing A/S.

13.Betaling.

Ved månedsleje eller leje med forkøbsret betales lejen forud, 30 dage efter første forfaldsdato. Stillet depositum er til sikkerhed for ethvert krav Godik måtte have i forbindelse med den indgåede aftale. Udgifter til transport, service, reparation, forbrugsmaterialer, montage, instruktion m.v. faktureres løbende. Lejen samt ethvert tilgodehavende skal betales via leverandørservice og Godik trækker som aftalt lejen automatisk på lejers konto. Ved afvisning af trækning betales et betalingsgebyr på kr. 300,00. Eventuelle ekstra regninger i forbindelse med lejeaftalen/leveringsaftalen forfalder netto kontant. Betales et skyldigt beløb ikke rettidigt, betales kr. 100,00 i gebyr samt tillægges morarenter fra forfaldsdato til betaling finder sted med 1,5% pr. påbegyndt måned. Faktura fremsendes pr. e-mail – ønskes faktura fremsendt på anden vis tillægges et faktureringsgebyr på kr. 25,00 pr. faktura.

14.Generelt.

Lejebetingelserne er gældende for ethvert lejemål, medmindre andet skriftligt er aftalt. Godik er berettiget til at overdrage rettighederne i lejeaftalen/leveringsaftalen til 3. mand. Kunden har i forbindelse med kontraktens indgåelse givet tilladelse til, at Godik udsender nyhedsmails til kunder og samarbejdspartnere. Tilbud, leveringsaftale/lejeaftale og faktura må ikke udleveres eller refereres til 3. mand, hvilket i så fald betragtes som misligholdelse af aftalen. Lejepriser samt tillæg til lejepriser reguleres en gang årligt ved længerevarende lejeforhold.

15.Opsigelse af leje/forkøbsaftale før denne udløber.

Aftale om leje- og forkøbsret kan efter udløbet af den aftalte minimumsløbetid opsiges skriftligt ved udgangen af en måned med 30 dages varsel. Såfremt lejeren misligholder kontrakten inden dennes udløb, skal lejer betale Godik ethvert tilgodehavende Godik måtte have ifølge kontra